Uncategorized


2024년 현재 부자들이 많이 이민가는 국가 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이민가는 국가 1위가 ㄷㄷ

반대로 부자들이 탈출하고 있는 국가들 ㄷㄷㄷ

무리해서라도 부자 따라 이민가야하나 ㄷㄷㄷ